מנין של איש אחד – הבית אהרן מקרלין

על שלשת עמודי העולם, אברהם יצחק ויעקב, בעבודתו של ה"בית אהרן" מקרלין. והעיקר: מה עושה גבאי טוב כשהרבי רוצה ערבית במנין באמצע הלילה?

 

רבי אהרן פרלוב מקארלין-סטולין, היה האדמו"ר הרביעי בשושלת קארלין, בנו של רבי אשר מסטולין [שגדל אצל רבי שלמה מקארלין, תלמיד רבי אהרן הגדול והאדמו"ר השני בשושלת]ונכדו של רבי אהרן הגדול, תלמיד הרב המגיד ומייסד השושלת. נישא לחוה, נכדתו של רבי מיכל מזלוטשוב. לאחר פטירת אביו התמנה להנהיג את עדתו בקארלין ואח"כ בסטולין הסמוכה. רבי אהרן היה קשור מאוד לארץ ישראל, עסק בגיוס כספים לצדקת א"י ותמך בחסידיו בטבריה ובירושלים. ספרו 'בית אהרן' הכולל דברי תורה של סביו, אביו ובעיקר שלו עצמו, מהווה ספר היסוד לחסידות קארלין ואחד מספרי היסוד החסידיים בכלל. נפטר במוצאי שבת יז סיון תרל"ב בדרך לחתונת נכדתו ומנו"כ במלינוב (כיום אוקראינה). את מקומו מילא בנו רבי אשר השני.

סיפר לי הרב החסיד שש"פ נ"י, ששמע מהרה"ג ר' יעקב שמש שליט"א ששמע מאמו ששמעה מזקנו, שהיה הגבאי של הרה"ק הבית אהרן מקארלין זצ"ל והאריך ימים עד למאה שנים, וסיפר הגבאי שזכה לאריכות ימים בכח ברכת קדשו של הרה"ק הבית אהרן, וגופא דעובדא הכי הוה, שהרה"ק הבית אהרן לא התפלל מעולם שום תפילה בלי הציבור, פעם אחת כשעבר ניתוח הרדימו אותו קודם הניתוח, התפללו מנחה גדולה, והיה המדובר שיתפללו תפילת ערבית כאשר יתעורר משינתו קודם עלות השחר, והכינו עשרה אנשים שימתינו על הרה"ק, אמנם הרה"ק לא התעורר בזמן, והתפללו הנאספים תפילת ערבית.

כשנתעורר הרה"ק הבית אהרן שאל את הגבאי אם יתפללו ערבית, יצא הגבאי מחוץ לחדרו של הרה"ק והתחיל לומר קדיש וברכו, כאילו יש מנין אנשים שמתפלל עמו. אחר זמן מה, כשהלך עם הרה"ק אמר לו, רבי ס'ריפעט מיך (היינו שאיזה ענין מציק עליו) שאל אותו הרה"ק מה הדבר שמצערו, וסיפר להרה"ק מהנ"ל אמר לו הרה"ק, לאנג לעבן זאלסטו [שתזכה לאריכות ימים], פיקוח נפש דוחה כל התורה, איך וואלט עס נישט אויסגעהאלטן [לא הייתי עומד בזה] (היינו להתפלל בלי הציבור).

תפלה בצבור – עבודת אברהם אבינו

בעבודת כל צדיק נכללים שלשת האבות (ש"הם הם המרכבה"). כך, הצטיין רבי אהרן במדת "אמת ליעקב", עד שמחותנו הרה"ק מרוז'ין התבטא עליו שאם היה יודע שהאמת טמונה שמונה אמות בתוך הארץ היה חופר בידיו כדי להוציא חתיכת אמת. עוד מסופר עליו שהתבטא "כאשר הנני יוצא לרחוב וחוזר משם ואני רואה שכל איברי שלמים ובריאים אני מזמר 'ארוממך'" – זו מדת יצחק אבינו, שקיים בעצמו "גור בארץ" ובסוף ימיו היה "כלוא בבית", וחש כי העיקר הוא עבודת-פנים (ובחוץ "כל הדרכים בחזקת סכנה"). אמנם, הסיפור בו פתחנו מבטא את בחינת אברהם אבינו – קו עיקרי בעבודת מי שנקרא אהרן (על שם אהרן הכהן, איש החסד):

אהרן הכהן היא "אוהב שלום [אוהב את הצבור] ורודף שלום [להתפלל בצבור]". עיקרה של עבודת התפלה הוא האהבה – "לית פולחנא כפולחנא דרחימותא" – ולכן "אברהם אֹהבי", אבינו הראשון, הוא הראשון שמתקן תפלה, תפלת שחרית, כלימוד חז"ל מ"וישכם אברהם בבקר". לאברהם אבינו לא היה מנין יהודים בפועל, כפשוט, אך בכח נמצאת אצלו התפלה בצבור של כל ישראל.

פנימיות התפלה בצבור מתוך האהבה היינו לגשת לתפלה מתוך אהבת ה' המגיעה עד תכליתה – "לאהוב מה שהאהוב אוהב", והיינו לאהוב את כל בניו-אהוביו של מקום. לכן מקדימים לתפלה אמירת "הריני מקבל עלי מצות עשה של 'ואהבת לרעך כמוך'" – כדי להתקשר התקשרות פנימית ואמתית לכל הצבור, כל נשמות ישראל. בזכות אותה התקשרות התפלה (שהיא גם במקום קרבן) היא בבחינת "תמים יהיה לרצון" – כקרבן שלם, בשלמות כל הנשמות (ולא מחוסר אבר, חלילה) – בסוד "התהלך לפני והיה תמים" האמור באברהם אבינו.

מסירות הגבאי

כאשר צדיק ("ועמך כֻלם צדיקים") מוסר את נפשו על מצוה או מנהג הוא זוכה לסיעתא דשמיא מיוחדת לקיומה. כאן מסירות הנפש מתבטאת, מעבר להנהגה התמידית, בכך שההקפדה על תפלה במנין נוגעת עד נקודת הנפש לרבי, והיא בבחינת פיקוח נפש עבורו. למרבית הפלא, הסיעתא דשמיא בסיפור זה מתלבשת בהנהגה שהיא לכאורה "חטא כדי שיזכה חברך" – הגבאי חטא כדי לזכות את הרבי – שאין לה מקום על פי דין. אכן, הצדיק-הרבי הוא נשמה כללית, וה"יזכה" שלו – לזכות במנהגו הקבוע – היא זכות אישית לכל מי שמקושר אליו באמת. הכרעת הגבאי היתה בבחינת "גדולה עברה לשמה יותר ממצוה שלא לשמה", כפי שלומדים חז"ל מהפסוק "בכל דרכיך דעהו" – הנהגת אברהם אבינו

אכן, בסופו של דבר התברר למפרע כי הכרעת הגבאי מחויבת גם על פי הלכה (שהרי פקו"נ דוחה את כל התורה כולה), כפי שמצינו בהוראות שעה רבות (וכפי שמתברר בסופו של דבר שכאשר אהרן הכהן "משנה מפני השלום" הוא קולע לאמת הפנימית, המופיעה בזכותו גם במציאות החיצונית). בזכות התמסרותו האוהבת של הגבאי למדת אברהם אבינו של רבו זכה הוא עצמו לברכת "ואברהם זקן בא בימים".

 

 

 

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION