רבי אברהם מסלונים – רבי בהתאמה אישית

רבי אברהם וינברג מסלונים מלמד אותנו דרך סיפוריו על מערכת יחסים מיוחדת בין רבי לחסיד

רבי אברהם וינברג מסלונים (נפטר בי"א מרחשוון תרמ"ד), המכונה ה"יסוד העבודה" על שם ספרו, היה מייסדה של חסידות סלונים. נולד בשנת תקס"ד לרב יצחק מתתיהו, שהיה מקורב לרבי אשר הראשון מסטולין. בצעירותו התקרב לרבי נח מלכוביץ' ולאחר מכן לממשיך דרכו רבי משה מקוברין. לאחר פטירת רבי משה הנהיג עדה בסלונים.

כתב חיבורים רבים, וספרו החשוב "יסוד העבודה" נמנה בין ספרי החסידות הבודדים שלא נכתבו על סדר פרשיות התורה, אלא כמשנה סדורה המבארת את עיקרי תורת החסידות.

כקודמיו בשושלת לכוביץ'-קוברין-סלונים, גם הוא נודע בזיקתו המיוחדת לארץ ישראל ויישובה, ועמד בנשיאות כולל רייסין התומך ביהודי הארץ. כמו כן עודד רבים מחסידיו לעלות לארץ ישראל. רבי אברהם אף שלח שלשה מנכדיו הצעירים לעלות לארץ בעודם בני 13 שנים בלבד. כאשר התפלאו מקורביו על צעדו זה אמר כי "תבוא תקופה של הסתר נורא... וברצונו שתתקיים פינה של חבורתנו בא"י כדי שיהיה סביב מי להתלכד". לימים התברר, כי בצעד זה אכן הבטיח את המשך מורשתו – מתוך אותו גרעין שבה וצמחה לאחר השואה חסידות סלונים.

לאחר הסתלקות ה"בית אהרן" מקרלין (נכדו של רבי אהרון הגדול), בא אחד מגדולי חסידיו אל רבי אברהם מסלונים ורצה להתקשר אליו כתלמיד. בעל "יסוד העבודה" דחה אותו בשתי ידים, באומרו: איני יכול לקבל אותך, כי אינך שייך לכאן משרש נשמתך. הוסיף הסלונימער וביאר: חז"ל אומרים שעל כל עשב ועשב יש מזל שמכה בו ואומר לו 'גדל!'. העשבים הם החסידים, והמזל הוא שרש הנשמה וגם הרבי שהוא הנשמה הכללית, שרש לכל נשמות חסידיו. אין יהודי בעולם שאין לו רבי (בין אם הוא מכיר בכך ובין אם לאו), שמכה בו אומר לו גדל. כאשר עשב שגידולו מן הירח (כפירוש הפסוק "גרש ירחים") יוצא אל אור השמש, לא רק שלא יועיל לו אלא יינזק מכך...

בדבריו רמז רבי אברהם לחסיד (באופן של "ויגבה לבו בדרכי הוי'"), שאפילו אם ההבדל בינו לבין ה"בית אהרן" הוא כיתרון אור החמה על אור הלבנה – עליו להישאר במקום המתאים לו באמת. על פי רבי אברהם מסלונים, אל לו לחסיד לבקש גדולות. אם ינסה לאמץ לו רבי נעלה ממידתו, סופו לקמול בשל ריבוי האור, כצמח עדין הנחשף לאור שמש עז וישיר.

בדומה לכך מסופר, כי אדם אחד תמך זמן רב ברבי ר' זושא מאניפולי. בשומעו שהרבי עצמו נוסע אל המגיד ממזריטש – החל לתת לו צדקה במקום לרבי זושא. להפתעתו, תחת הברכה ששרתה בעסקיו קודם לכן, החלו רווחיו להתדלדל... כשתמה החסיד בפני רבי זושא על חוסר ההיגיון שבכך, השיב לו: "כשנתת את כספך לזושא, מבלי לדקדק אם ראוי הוא לכך, גם בשמים לא דקדקו עמך. אולם כשהתחלת לבקש לך 'מיוחסים', אזי גם בשמיים עשו כך"...

אמנם, לא כל הצדיקים מסכימים לקביעה הזו. מפורסמת אמרתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע, לפיה החולה הגדול ביותר (קרי, היהודי התלוש והרחוק ביותר), זקוק לרופא (הוא הרבי) שאין למעלה ממנו.

נשים לב שרבי אברהם עצמו משמש כ"לבנה" לרבו שלו – הוא רבי משה מקוברין. רבי משה מקוברין נודע כאיש אמת תובעני, שקשה לעמוד במחיצתו. אמירותיו ותפילותיו היו כאש להבה, וכך תבע גם מחסידיו. בעל יסוד העבודה, לעומתו, הוא בין המסודרים והמאופקים שבאדמו"רי פולין. ספרו מתאפיין בגישה של "כלים" ודרכי עבודה, יותר מאשר התעוררות הנפש.

יחס זה בין תלמיד לרבו חוזר על עצמו במקרים רבים: הרב מוריד לעולם אור גדול, תוהי, שקשה מאוד להכיל אותו. לאחר מכן בא התלמיד ומתווך בינו לבין העולם, בפעולה של "כלים דתיקון". רבי נחמן עצמו אמר כי אלמלא ר' נתן, לא היה נשאר מכתביו אפילו דף אחד.

במובן מסוים, הצדיק ה'תוהי' הוא מעין בעל תשובה, המגלה בעולם אור חדש, אך בסופו של דבר – למרות מעלת בעלי התשובה – נדרש צדיק שיישב בעולם באופן מתוקן את האור הזה (כך התבטא הרבי שאחרי ביאת המשיח, שבא להחזיר את כולם בתשובה, בסופו של דבר יחזרו כולם להיות צדיקים...). את המשיח צריך להביא באופן של "אורות דתהו אבל בכלים דתיקון" – ליישב את האורות דתהו בכלי התיקון.

כך התבטא רבי משה מקוברין עצמו, הצדיק ה'תוהי' יותר, אודות מעלת תלמידו המתוקן, בעל ההילולא שלנו:

פעם הביא בעל יסוד העבודה את נכדו, שמואל (לימים בעל ה"דברי שמואל"מסלונים), אל רבו כדי שיברכו. הרבי מקוברין פנה לילד הקטן בשאלה – 'שמואל, מי הוא המשיח?'. הנכד ענה ספונטנית, כחסיד אמתי – 'הרבי [אתה] הוא המשיח'. השיב לו הרבי – 'יהודי כמו סבא שלך, צדיק גמור ושומר הברית בתכלית, הוא שראוי להיות המשיח'. כעבור זמן לא רב הסתלק הרבי מקוברין ובעל יסוד העבודה נבחר להנהיג תחתיו.

בדבריו החדיר הרבי יסוד חינוכי חשוב לילד שמולו – עם כל ההתפעלות מאורות דתהו (המאפיינים צדיק 'בעל תשובה'), בסופו של דבר נדרשים לגאולה כלים דתיקון (המאפיינים צדיק 'צדיקי', שומר הברית בתכלית).

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION