התראה
  • Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'DISQUS Comments for Joomla!' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

תודעת שבעת המינים

כל אחד מהפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל מחדיר באוכל אותם פן מיוחד של מודעות יהודית טבעית המאפיינת את הארץ - פן המתגלה דרך העמקה בשיר המיוחד לכל פרי

 

  • הדפסה

אכילת שבעת המינים – הטמעת הטבע היהודי

חלק ניכר משבח ארץ ישראל מתייחס לאכילה, ומתוך כך נאמר "ואכלת ושבעת וברכת... על הארץ הטֹבה"[ב] – מהאכילה בארץ מכירים את טוּבה ומקבלים כח לברך עליה. תכלית הביאה לארץ והאכילה מטובה היא חדירת המסרים הקדושים הגנוזים בה לתודעה באופן טבעי, עד שיהיו קנין 'גופני', ולא קנין שכלי בלבד – את מסרי התורה ניתן ללמוד גם בחו"ל, אך רק בארץ ניתן 'לאכול' ולחוות אותם במוחש.

במלים אחרות: עם ישראל בא לארצו כדי לבנות את הטבעיות היהודית[ג] – לגלות את הקדושה העצמית של העם, המסגל לעצמו בטבעיות (כתכונה גופנית מולדת) תורה ומעשים טובים. בחו"ל נתפסת התורה והקדושה כרוחנית וכלא טבעית, משום שהגשמיות והגופניות הן חולין המהופכים לקדושה. רק ארץ ישראל, שבאדמתה הגשמית בחר ה' להשכין את שכינתו וקדושתו, מגלה שגם בגופו-טבעו של העם הנבחר יש קדושה (ולא רק בנשמתו ובהשגות שכלו). החיבור הגופני לארץ מטמיע (וחושף) בטבע ישראל תורה וקדושה.

שבעת המינים בהם נתברכה הארץ – "ארץ חטה ושעֹרה וגפן ותאנה ורִמון ארץ זית שמן ודבש"[ד] – ודאי טעונים בכח רוחני יחודי של קדושת הארץ, שכל האוכל מהם זוכה להטמעתו באופן משנה תודעה. נתבונן בתוכן הגנוז בכל פרי – תוך עיון בשמו, בתכונותיו, בספירתו (לפי הקבלת המינים לשבע ספירות הלב) ובפרט בשירתו המיוחדת לה' (המפורטת ב"פרק שירה") – בתפלה שנתעצם באכילתו עם רבדיו העמוקים:

חטה ושעורה – הכח להתפלל

בעוד לכל פרי יש תפלה או בקשה פרטית, הדגנים (מזון היסוד) נותנים כח לעצם התפלה: "שבֹלת חטים אומרת: 'שיר המעלות ממעמקים קראתיך הוי''[ה]" ו"שבֹלת שעורים אומרת: 'תפלה לעני כי יעטֹף ולפני הוי' ישפֹך שיחו'[ו]". תפלת החטה מבטאת עומק לפנים מעומק בקריאה לה', ומוסבר שזו תפלת החטה בעת השרשתה ב