עסקים בין לאומיים

 

ל"ג בעומר הוא יום של הבדלה בין ישראל לעמים, אך גם יום של הארת אור פנימי לתיקון העולם כולו. בהשראת היום הזה אפשר לעשות עסקים בין-לאומיים שמקרבים את המשיח.

בדרושי החסידות דורשים על לג בעומר את הפסוק "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" וגם את הפסוק "עד הגל הזה". הקשר של "גל עיני" להילולא דרשב"י, מתן תורה של פנימיות התורה, הוא ברור – אך מהו הקשר לגל האבנים שהקימו יעקב ולבן כאות לכריתת הברית ביניהם (באופן כפוי וחשדני למדי)? לג בעומר, היום בו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, מציב גל – מחיצה מבדילה בין הקדושה והקליפה, בין הטוב והרע, כדי למנוע מעבר-מזיק ביניהם.

אכן, "עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא אעבר אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבר אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה" – "לרעה אי אתה עובר, אבל אתה עובר לפרקמטיא". כלל גדול בתורת הבעל שם טוב הוא הסדר של הכנעה-הבדלה-המתקה – אמנם אי אפשר להגיע להמתקה בלי הבדלה, אך תכלית ההבדלה היא ההמתקה. הגל המבדיל בין ישראל לעמים נועד למנוע השפעה שלילית, אך דווקא מכחו ניתן להגיע לקשר נכון וחיובי המתבטא בפרקמטיא בין ישראל לעמים.

"לא גלו ישראל אלא כדי שיתווספו עליהם גרים", הכוללים גם את הניצוצות אותם מקבצים במסחרם בני ישראל – ה'סוחרים' בין האומות – ורק בהשלמת גיור-איסוף כל הניצוצות נזכה לגאולה השלמה. כך, חז"ל מתארים כי באמצעות המסחר הבין-לאומי של שבט זבולון – הסוחר היוצא בשמחה למסחרו ומפרנס ממנו את אחיו יששכר, היושב באהלה של תורה – מגיעים בני אומות העולם לארץ ישראל, מתפעלים מעבודת ה' של עם ישראל ונוכחים באמיתת התורה ומתוך כך הם מתגיירים.

הסוחר היהודי המתוקן מייצג את עם ישראל בגאון – עם "גל" מבדיל בינו לבין נזקי האומות וחשש ההתבוללות. זהו סוחר שחי בתודעה כי כל הצלחותיו הן מתנת ה', "וזכרת את הוי' אלהיך כי הוא הנֹתן לך כח לעשות חיל", וממילא גם משתמש ברוחיו לצדקה ותמיכת תורה (ומרגיש שלכתחילה לכך הם נועדו). סוחר כזה מכיר בעצמו ומגלה לאחרים כי "עד הגל הזה" בגימטריא "הוי' הוא האלהים" – גם הטבע (בגימטריא אלהים) הוא גילוי של הנס (שנמשך משם הוי'). הסוחר רואה בעיניו השגחה פרטית – עוד יותר מאחיו יושב האהלים – זוכה גם להצלחות ניסיות, המעוררות את התפעלות אומות העולם, והוא מצליח לשדר גם לאומות כי הצלחתו היא בזכות דבקותו בה' וכך לקרבם לדת האמת.

רבי שמעון בר יוחאי מרגיז ממלכות בדיבוריו במעלת ישראל ובגנות הרומאים וגם מאיר את אור פנימיות התורה. ביום חגו, לג בעומר, ניתן לזכות להצלחה נסית בעסקים בין-לאומיים תוך הצבת גל בין ישראל לאומות, גל המזכה את הסוחר ב"גל עיני" – גילוי נפלאות ה' בתורה ובעולם – והופך אותו ל"עד [הגל הזה]" המעיד לעולם כולו "הנה אלהינו זה".

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION