"מראש אמנה" – יעוץ נישואין מאמין

הפניה ליעוץ נישואין יכולה להציל חיי נישואין ולשפר אותם. בסולם היעוץ ארבע שליבות, ויעוץ יעיל בא מתוך מבט מלא אמונה על שרש הקשר של בני הזוג.

זוגות רבים פונים ליעוץ נישואין – פעמים כדרך לשיפור הנישואין ופעמים כמוצא אחרון לפני פירוק החבילה ח"ו. הפניה ליעוץ היא חיובית, שהרי "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים", אך צריך לדעת כי כשם שיעוץ יכול להציל את חיי הנישואין, יש גם יעוץ מזיק והרסני. מיהו יועץ טוב?

רמות היעוץ מדורגות מלמטה למעלה על סולם העולמות אצילות-בריאה-יצירה-עשיה. בקבלה מפורטים יחסי הטוב והרע בארבעת העולמות: עולם העשיה 'רובו רע ומיעוטו טוב'; עולם היצירה 'חציו טוב וחציו רע'; עולם הבריאה 'רובו טוב ומיעוטו רע'; ועולם האצילות הוא 'עולם שכולו טוב'. ביעוץ הנישואין 'טוב' היינו תמיכה בנישואין, "האומר לדבק טוב", ואילו 'רע' הוא נתינת מקום לאפשרות של הפרדה ופירוק הנישואין.

 יעוץ מהעולם הזה

בעולם העשיה עוסק יועץ נישואין בפתרונות מעשיים לחיים המשותפים. להבנתו בין כל בני האדם פעורה תהום, כל אחד חי לעצמו, בעולמו הפנימי, וחיים משותפים מבוססים על שיתוף אינטרסים חיצוני-מעשי (החל מהקשר האינטימי, דרך שיתוף פעולה יום-יומי ועד לאינטרסים כלכליים). בעולם כזה, הסיכוי להתמדת הקשר נמוך ('מיעוטו טוב') ואפשרות הפירוד עומדת תמיד ברקע ('רובו רע').

לעולם היצירה, עולם הרגש, שייך יעוץ נישואין המגשר על פערי תקשורת ודן ביחסי אנוש מתוקנים. בעולם הרגש סיכויי הצלת הנישואין הם חצי-חצי ('חציו טוב וחציו רע') – אחרי הגישור על כל אי-ההבנות והפגיעות יתברר האם עדיין קיים קשר אהבה פנימי, הגובר על כל הקשיים, או שחלילה הקשר הלבבי דעך.

בעולם הבריאה, עולם השכל, הרגש אינו נתון מוחלט שצריך לבררו. "המח שליט על הלב" ולכן ההכרה בחשיבות הקשר, ביעוד המשותף ובכך שגירושין הם מוצא אחרון מאפשרת להתגבר גם על קשיים רגשיים ומעשיים ולבנות מחדש קשר טוב באופן מושכל. כאן נקודת המוצא היא שברוב המקרים זוג נשוי יכול לשמור על הקשר ולטפח אותו ('רובו טוב') ורק במקרים נדירים הפתרון יהיה פירוד ('מיעוטו רע').

בין היעוץ המזיק של עולם העשיה ליעוץ המועיל של עולם הבריאה קיים מרחק רב, אך בכל שלש הרמות מדובר ביעוץ מהעולם הזה – עולם שיקולים רציונאליים, בו קיימת גם אפשרות פירוד שלילית.

 "עצתו אמונה"

ה'שער' של המלה יעוץ בלשון הקדש הוא אותיות עץ, רמז שיועץ אמתי צריך עין של צדיק, עין פנימית הרואה מעבר לעולם הזה. בעולם האצילות היעוץ נובע מראית הקשר בין בני הזוג בשרשו העליון. רוב הבעיות בנישואין נובעות מ'חללים' לא-מודעים באמון ההדדי בין בני הזוג, באמונתם שאכן נועדו זה לזו. יועץ נישואין טוב חודר במבטו לשרש הנעלם של הקשר – הוא מאמין בקשר, רואה את השרש המשותף ומסוגל לשתף את בני הזוג באמונה זו ולהראות-להמחיש להם את היותם 'שידוך מן השמים'.

במבט כזה אין מקום למחשבה על פירוד ('כולו טוב'). תתכן גם 'קליפה דאצילות' – מחשבה שאם הכל קבוע מהשמים (בעשערט), וזהו הזיווג האמתי, ממילא אין צורך ואפשרות לשנות את ההתנהלות היום-יומית. זו טעות, שהרי עולם האצילות הוא "עולם התיקון" – דעתו של יועץ נישואין המחדיר אמון בקשר נתונה להורדת השרש המשותף למציאות היום-יומית ולהתגברות על משבריה.

כשהעצות נובעות "מראש אמנה", מהאמונה החזקה בקשר השמימי (אצילות), אזי גם העצות בתחומי השכל, הרגש והמעשה (בריאה-יצירה-עשיה), הופכות ל"עצות מרחוק אמונה אומן": הבסיס המושכל לקשר הוא אמון הדדי ברצון הטוב ובמחויבות ההדדית של שני בני הזוג ליעודם המשותף; מובן שקשיים רגשיים נובעים מ'קטנות מוחין', והיועץ מתפקד כאוֹמֵן המגדל ומטפח בגרות רגשית; העצות המעשיות עוברות מפתרונות טכניים גרידא למעשה אמנות בו משתקפות האמונה והאהבה השרשיות של בני הזוג.

---

(עפ"י המאמרים "יעוץ נישואין" ביין משמח ח"א ו"כח האמונה" באמונה ומודעות )

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION